PRZYJAZNA FIRMA, SKUTECZNE ZARZĄDZANIE

RODO


RODO – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych
Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO” – link do pełnego tekstu rozporządzenia). RODO obowiązuje w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych, takich jak Internetowa Obsługa Kontrahenta. W tej informacji przedstawiamy skrót najważniejszych zagadnień dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, jakie będą mieć miejsce po 25 maja 2018 r. w związku z korzystaniem z naszych usług. Prosimy Państwa o jej przeczytanie, gdyż jako członka Wspólnoty Mieszkaniowej, te zagadnienia dotyczą właśnie Państwa.

Czym są dane osobowe
Dane osobowe to – zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszych usług, takimi danymi są np. imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, adresy korespondencyjne, numery PESEL i NIP, płeć, data urodzenia, adresy e-mail, numery telefonów kontaktowych.  Istnieje jeszcze druga kategoria danych osobowych, czyli tak zwane wrażliwe dane osobowe. Są to między innymi pochodzenie rasowe bądź etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne bądź światopoglądowe, dane genetyczne, biometryczne, czy też dane o orientacji seksualnej. Tych danych w żaden sposób nie zbieramy i nie przetwarzamy.

Administratorzy
Wspólnota mieszkaniowa jest administratorem danych osobowych w zakresie danych związanych z zarządem nieruchomością. Oznacza to, że z mocy prawa każda wspólnota mieszkaniowa będzie administratorem danych osobowych, który będzie musiał zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo danych. Dane osobowe we wspólnocie mieszkaniowej obejmują przede wszystkim dane o członkach wspólnoty, a ponadto o jej kontrahentach i osobach wynajmujących lokale będące w budynku danej wspólnoty.

Podstawa i cel przetwarzania
Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z naszych usług wystąpią dwie z nich:

  • Niezbędność przetwarzania wykonania umowy o zarządzanie, której jako członek Wspólnoty mieszkaniowej są Państwo stroną. Jeśli zatem zawieramy ze Wspólnotą Mieszkaniową umowę na realizację usługi administrowania lub zarządzania nieruchomością, to możemy przetwarzać Państwa dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy i wykonywaniu podjętych przez Wspólnotę uchwał.
  • Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi Internetowej Obsługi Kontrahenta (np. sprawdzenie, czy do Państwa konta nie loguje się nieuprawniona osoba).
  • Dobrowolna zgoda. Jest potrzebna głównie w przypadku, gdy życzą sobie Państwo otrzymywać informacje o opłatach i rozliczeniach na podanego maila lub adres korespondencyjny, oraz jeżeli chcieliby Państwo, aby numer telefonu kontaktowego był zapisany w naszej bazie danych – co zdecydowanie usprawnia nasze działania w nagłych przypadkach dotyczących lokalu, jak na przykład wystąpienie awarii na budynku lub potrzeba umówienia wizyty kominiarza. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne, i jeśli Państwo nie chcą, nie muszą jej udzielać. Dzięki zastosowanym przez nas rozwiązaniom, mają Państwo również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie. Pozostałe uprawnienia wynikające z udzielenia dobrowolnej zgody są opisane w dalszej części materiału.

Czas przetwarzania danych osobowych
Państwa dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy. Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę. W przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a po jej rozwiązaniu przez okres potrzebny do przedawnienia roszczeń jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

Przekazywanie danych
Państwa dane będziemy przetwarzać my, czyli wyspecjalizowany podmiot, któremu Wspólnota mieszkaniowa powierzyła zarządzanie nieruchomością na mocy podpisanej umowy. W uzasadnionych przypadkach dane będą przekazywane osobom i podmiotom trzecim. Przekazywanie danych będzie na ogół miało miejsce w przypadku współpracy z podwykonawcami lub Zarządem Wspólnoty. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez zarządcę nieruchomości. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby Państwa dane były zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Państwa uprawnienia
Zgodnie z RODO przysługują Państwu następujące uprawnienia wobec Państwa danych i ich przetwarzania:

  • prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą,
  • prawo do sprostowania danych,
  • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do sprzeciwu.

Pamiętaj!
Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać.

Administrator Primer
27.08.2018

Szybki kontakt


BIURO:

+48 503-588-246

FAX:

58 344 83 84

EMAIL

biuro@primer.gda.pl

ZGŁOŚ USTERKĘ

+48 503-588-121