PRZYJAZNA FIRMA, SKUTECZNE ZARZĄDZANIE

Dla wspólnot mieszkaniowych


 

Nasza wiedza i doświadczenie pozwalaj na to, iż możemy fachowo przejąć w administrację nieruchomość, oferując  profesjonalne i rzetelne usługi zarządzania i administrowania.

 

ZAPEWNIAMY:


 

OBSŁUGĘ ADMINISTRACYJNĄ ORAZ BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI:

 • Prowadzenie  i przechowywanie dokumentów i dokumentacji dotyczącej nieruchomości
 • Prowadzenie wykazu lokali.
 • Zapewnienie dostaw usług komunalnych i mediów: zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów z dostawcami wody, ciepła, energii elektrycznej, gazu itp.
 • nadzór nad utrzymaniem w czystości: powierzchni wspólnych wewnątrz budynku, terenów utwardzonych i zielonych przynależnych do budynku,
 • Rekomendacja rodzaju ubezpieczenia i towarzystwa ubezpieczeniowego, ubezpieczamy  nieruchomości w zakresie uzgodnionym z Zarządem Wspólnoty a następnie monitorowanie ubezpieczenia (płatności składek, terminów wygaśnięcia, itp.).
 • Podejmowanie wszelkich innych czynności w ramach zwykłego zarządu, które mają na celu opiekę, utrzymanie i ochronę nieruchomości.
 • Przygotowanie, zwołanie i obsługa zebrania rocznego Wspólnoty.
 • Weryfikacja stanu prawnego i faktycznego nieruchomości.
 • Przestrzeganie zgodności z wszelkimi prawami i przepisami, tak ogólnymi jak i miejskimi oraz zarządzeniami właściwych organów.
 • Wykonywanie zarządzeń władz administracyjnych np. Nadzoru Budowlanego.

 

OBSŁUGĘ FINANSOWO – KSIĘGOWĄ:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z umową oraz rozporządzeniem Ministra Finansów.
 • Dokonywanie wszelkich rozliczeń poprzez rachunek bankowy.
 • Prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów i wykonawcami robót i usług na rzecz nieruchomości.
 • Prowadzenie sprawozdawczości finansowej w szczególności podatkowej zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Prowadzenie rozliczeń czynszowych, naliczanie i ich monitorowanie
 • Sporządzanie rocznych rozliczeń właścicieli oraz rocznego sprawozdania finansowego Wspólnoty.
 • Wszczynanie kroków prawnych dla ściągnięcia należności związanych z nieruchomością i ewentualne przekazanie spraw do dalszej realizacji prawnikowi.
 • Przechowywanie dokumentacji statystycznej i księgowej wspólnoty.

 

OBSŁUGĘ TECHNICZNĄ:

 • Zapewnienie obowiązkowych kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymogami prawa budowlanego
 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz pozostałej dokumentacji technicznej nieruchomości.
 • Sporządzanie planów przeglądów wymaganych przez Prawo Budowlane oraz zlecanie ich wykonania.
 • Nadzór nad bieżąca konserwacja nieruchomości oraz dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń technicznych, które umożliwiają właścicielom lokali właściwe korzystanie z nieruchomości wspólnej.
 • Utrzymywanie nieruchomości w odpowiednim stanie technicznym w tym zapewnienie całodobowego pogotowia technicznego.
 • Nadzór nad usuwaniem awarii i skutków awarii w nieruchomości wspólnej.
 • Zapewnienie usług i serwisów związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej (winda, kotłownia, domofon itp.).
 • Pomoc w tworzeniu i realizacji planów gospodarczych przez Wspólnotę Mieszkaniową.

 

REMONTY I MODERNIZACJE:

 • Przygotowanie i aktualizacja planów remontów i modernizacji nieruchomości w oparciu o przewidywane środki finansowe Wspólnoty oraz na podstawie przeprowadzonych kontroli technicznych.
 • Nadzorowanie przebiegu remontów i zlecanych prac zgodnie z zatwierdzonymi planami remontowymi na dany rok.
 • Podejmowanie działań remontowych uwzględniających w pierwszej kolejności bezpieczeństwo użytkowników nieruchomości i osób trzecich.
 • Dokonywanie napraw i prowadzenie remontów długoterminowych na terenie nieruchomości w sposób uzgodniony ze Wspólnotą.

 

CZYSTOŚĆ, PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO:

 • Przedstawienie najkorzystniejszych ofert firm utrzymujących czystość, pielęgnujących zieleń, odśnieżających, konserwacyjnych.
 • Nadzór nad firmami zatrudnionymi na terenie nieruchomości, odpowiedzialnymi bezpośrednio za czystość, porządek i urządzenia służące do wspólnego użytku.
 • Zlecanie dozorcom wykonywania na bieżąco wszelkich koniecznych czynności niezbędnych do utrzymania nieruchomości i jej otoczenia w czystości, bezpieczeństwie i należytym porządku.
 • Kontakt ze służbami miejskimi i porządkowymi: Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, Państwowa Inspekcja Sanitarna, itd., w przypadkach bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem mieszkańców zarządzanej nieruchomości.

Szybki kontakt


BIURO:

+48 503-588-246

FAX:

58 344 83 84

EMAIL

biuro@primer.gda.pl

ZGŁOŚ USTERKĘ

+48 503-588-121